نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه هشای، شماره شیت 8146-III ، فرمت jpg   (KUH -E HASHAEI برگه  8146-3)