نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه پیر سرخان، شماره شیت 8047-IV ، فرمت jpg   (KUH -E PIR SORKHAN برگه  8047-IV)