نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه چارجوله، شماره شیت 7054-I ، فرمت jpg   (KUH -E CHAHJULEH برگه  7054-I)