نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه چاه تورش، شماره شیت 6852-III ، فرمت jpg   (KUH -E CHAH TOROSH برگه  6852-III)