نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه چاه شیرین، شماره شیت 6860-IV ، فرمت jpg   (KUH -E CHAH SHIRIN برگه  6860-IV)