نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه چاه فرخ، شماره شیت 6961-II ، فرمت jpg   (KUH -E CHAH FARAKH برگه  6961-II)