نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه چاه پلنگ، شماره شیت 6856-II ، فرمت jpg   (KUH -E ECHAHPALANG برگه  6856-II)