نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه کاشکی، شماره شیت 6856-IV ، فرمت jpg   (KUH -E KASHKI برگه  6856-IV)