نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه کاهوان، شماره شیت 6960-II ، فرمت jpg   (KUH -E KAHOVAN برگه  6960-II)