نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کوه گاته، شماره شیت 6944-I ، فرمت jpg   (KUH -E GATEH برگه  6944-I)