نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کویر حلال قلی، شماره شیت 6961-IV ، فرمت jpg   (KAVIR -E HAJALI QOLI برگه  6961-IV)