نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کویر دارانجیر، شماره شیت 7054-III ، فرمت jpg   (KAVIR -E DARANJIR برگه  7054-III)