نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 کیای، شماره شیت 7641-IV ، فرمت jpg   (KEYAI 1350 برگه  7641-IV)