نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گاله، شماره شیت 7264-IV ، فرمت jpg   (GALEH – YE CHESHMEH KHAN برگه  7264-IV)