نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گراش، شماره شیت 6845-III ، فرمت jpg   (GERASH برگه  6845-III)