نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گرستانه، شماره شیت 6943-IV ، فرمت jpg   (GARESTANEH برگه  6943-IV)