نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گرگان، شماره شیت 6863-I ، برای مرز ملی مستثنیات (GORGAN برگه  6863-I)