نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گزه، شماره شیت 6844-III ، فرمت jpg   (GEZEH برگه  6844-III)