نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گزی، شماره 8141-I ، پوشش سراسری ایران، فرمت jpg   (GAZEI 1351 برگه  8141-I)