نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گن آزاد، شماره شیت 8146-IV ، برای مرز ملی مستثنیات (GONAZAD برگه  8146-IV)