نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گوش لاغر، شماره شیت 8161–II ، فرمت jpg   (GUSHLAGHAR برگه  8161–II)