نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گوه گولفرج، شماره شیت 6953-I ، فرمت jpg   (KUH -E GULFARAJ برگه  6953-I)