نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گیس، شماره شیت 7046-I ، برای مرز ملی مستثنیات (GIS برگه  7046-I)