نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 گیفان بالا، شماره شیت 7465-I ، فرمت jpg   (GIFAN BALA برگه  7465-I)