نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 یاسوج، شماره شیت 6351-III ، فرمت jpg   (YASUJ 1379 برگه  6351-III)