نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 یاغوتی، شماره شیت 8160-IV ، فرمت jpg   (YAQUTI برگه  8160-IV)