نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 یزدان، شماره شیت 8157-II ، فرمت jpg   (YAZDAN برگه  8157-2)