نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 یزدان آباد، شماره شیت 6861-II ، فرمت jpg   (YAZDANABAD برگه  6861-2)