نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 یکدار، شماره شیت 7641-III ، فرمت jpg   (YEKDAR 1366 برگه  7641-III)