نقشه توپوگرافی مقیاس 1:50000 یکه چنار، شماره شیت 7265-IV ، فرمت jpg   (YEKKEH CHENAR برگه  7265-IV)