نقشه توپوگرافی مقیاس 50 هزارم توپو سراسری منطقه غرب کوه لونکاه، شیت نامبر 7850-I ، فرمت jpg   (GHARB -E- KUH -E- LUNKAH (3) رقم برگه  7850-I)