نقشه توپوگرافی مقیاس 50000 ام منطقه شهر حسن آباد، شماره شیت 6848-I ، فرمت jpg   (HASANABAD برگه  6848-I)