نقشه توپوگرافی گازورخواه، شماره شیت 6162-IV ، فرمت jpg  مقیاس 1:50000 (GAZORKHA برگه  6162-IV)