نقشه توپوگرافی گوار بالا مقیاس 1:50000، شماره برگه 7548-III ، فرمت jpg   (GEVAR -E BALA شیت 7548-III)