نقشه توپوگرافی گومنج با مقیاس 1:50000، شماره شیت 8056-IV ، فرمت jpg   (GOMENJ برگه  8056-IV)