نقشه توپوگرافی 1:50000 منطقه بوتگو، شماره شیت 8051-I ، فرمت jpg   (BUTGOW برگه  8051-I)