نقشه توپوگرافی 1:50000 منطقه چاه باریش، شماره 8049-III ، فرمت jpg   (CHAH -E BARISH برگه  8049-III)