نقشه توپوگرافی 1:50000 چاه غیب هامون، شماره 8146-II ،  (CHAH -E QEIB HAMON برگه  8146-II)