نقشه توپوگرافی 1:50000 چاه مالک، شماره شیت 6957-IV ، برای تعیین مرز ملی مستثنیات (CHAH MALEK برگه  )6957-IV)