نقشه توپوگرافی 50000 فهرج، شماره شیت 6953-IV ، برای تعیین مستثنیات از اراضی ملی (FAHRAJ برگه  6953-IV)