آیکون محصول | پارسل های و قطعات شهری براساس کاداستر تهران

پارسل های شهری تهران | لایه shapefile

قطعات شهری یا Urban Parcels بلوک های شهری براساس طرح های تفصیلی شهری هستند و متفاوت از قطعات بلوک های آماری است. قطعات آماری از ترکیب چند قطعه یا پارسل تشکیل می شود. قعطات آماری سازمان آماری دارای ستون های Col است و بطور کلی تر است اما پارسل های شهری با تفکیک بیشتری تهیه شده و مبنای کار کاداستر شهری است. این محصول پارسل های کل شهر تهران شامل تمام مناطق 22 گانه را شامل می شود و دارای ستون شماره یا کد هر پارسل است که در تمام اطلعات توصیفی سال های آینده ثابت خواهد بود.