آیکون محصول | پارسل های و قطعات شهری براساس کاداستر تهران

پارسل های شهری تهران | لایه shapefile

قطعات شهری یا Urban Parcels بلوک های شهری براساس طرح های تفصیلی شهری هستند و متفاوت از قطعات بلوک های آماری است. قطعات آماری از ترکیب چند قطعه یا پارسل تشکیل می شود. قعطات آماری سازمان آماری دارای ستون های Col است و بطور کلی تر است اما پارسل های شهری با تفکیک بیشتری تهیه شده و مبنای کار کاداستر شهری است. این محصول پارسل های کل شهر تهران شامل تمام مناطق 22 گانه را شامل می شود و دارای ستون شماره یا کد هر پارسل است که در تمام اطلعات توصیفی سال های آینده ثابت خواهد بود.

این محصول پارسل های شهر تهران را برای انواع تحلیل های مکانی در جی ای اس آماده سازی و عرضه کرده است.

این محصول پارسل های شهر تهران را بصورت فایل جی ای اس خدمت شما عرضه کرده است.

لایه پارسل های شهری همچنین در مطالعات حمل و نقل و ترافیک شهری کاربردی است.

شما می توانید با دانلود پارسل های شهری تهران | لایه shapefile | این قطعات شهری را در مطالعات مختلف کاربری شهری و تحلیل دسترسی ها و کیفیت زندگی شهروندان مورد استفاده قرار بدهید.

این محصول همچنین می تواند برای بازتوسعه قطعات یا پارسل های شهری مفید باشد.