لغزش | پهنه بندی زمینلغزش با برنامه نویسی پایتون در سیستم اطلاعات جغرافیایی | ArcGIS

متن PDF پهنه بندی مخاطره زمین لغزش با روش فازی و کدنویسی پایتون در GIS و وزندهی AHP


مقاله

مقاله پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از روش کدنویسی پایتون (arcpy) در ArcGIS با روش تراکم فراوانی رخداد لغزش ها با روشی جدید انجام شده است. این محصول دارای دو فایل PDF و فایل Word مقاله است.


پهنه بندی مخاطره زمین لغزش با روش فازی و کدنویسی پایتون در GIS و وزندهی AHP ، منطقه مطالعه حوضه تالار و تجن

نویسنده : محمدعلی نظام محله

فارغ التحصیل دکتری ژئومورفولوژی از دانشگاه تهران، تهران، ایران

ایمیل : mnezammahalleh@gmail.com                          همراه: 09108350107

چکیده

زمین لغزش به عنوان یک مخاطره ژئومورفولوژی می تواند به آرامی موجب خساراتی در جوامع انسانی محلی و زیرساخت های کشور شود. اشکال مختلف این پدیده از جمله حادثه سال 1395 در محورهای ارتباطی تهران-شمال خسارات جانی و مالی قابل توجهی به همراه داشته است. وقوع لغزش های متعدد با توزیع مکانی و زمانی متفاوت در این منطقه نیاز ضروری برای انجام مطالعه بیشتر و منسجم تر در این خصوص را نشان می دهد. هدف این پژوهش شناسایی پهنه های مستعد وقوع لغزش در حوضه های تالار و تجن در دامنه شمالی البرز می باشد. برای این منظور از داده های ارتفاعی، تصاویر ماهواره ای، نقشه ها و آمار های مربوطه و نرم افزارهای ArcGIS10.1 و Microsoft Excel استفاده شده است. معیارهای مربوطه استخراج و بعد از آماده سازی وارد نرم افزارها شده است. مدل فازی و روش وزندهی AHP برای تحلیل اطلاعات و دستیابی به نتایج بکار گرفته شده است. در روش فازی اطلاعات تجربی بوسیله هیزتوگرام مربوط به هرمعیار نوع تابع عضویت دهی را برای هرمعیار تعیین نموده است. نتایج نشان داده است که پهنه ای بصورت یک نوار تقریبا شمال شرقی-جنوب غربی با پهنای 40 کیلومتر در بخش های میانی این منطقه با بیشترین احتمال رخداد لغزش گسترش یافته است. می توان نتیجه گیری نمود که منطقه در محدوده این نوار بیشترین پتانسیل لغزش را داشته است. همچنین، می توان بیان داشت که استفاده از اطلاعات تجربی بوسیله هیزتوگرام و وزن دهی AHP می تواند برای پهنه بندی لغزش در این منطقه مفید باشد.  

  کلیدواژه ها: زمین لغزش، مدل فازی، تحلیل AHP، حوضه تالار، حوضه تجن، پایتون