تصویر کالای دیجیتال لایه های GIS استان قزوین

ژئودیتابیس GIS لایه های اصلی استان قزویناین ژئودیتابیس لایه های مهم استان را شامل می شود.