استان های جنوبی ایران - محصول فوری آموز

ژئودیتابیس GIS کارخانجات استان های جنوبی

ژئودیتابیس GIS کارخانجات و کارخانه های صنعتی و تولیدی استان های جنوبی شامل استان های زیر است.

این محصول یک زئودیتابیس است که لایه های GIS یا feature class نقطه ای کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و تولیدی و همچنین موقعیت شهرک های صنعتی شهرستان های مختلف را در بردارد.

بوشهر
چهارمحال و بختیاری
اصفهان
فارس
هرمزگان
کهگیلویه و بویراحمد