استان های شمال غرب کشور

ژئودیتابیس GIS کارخانه های استان های شمال غربی

این لایه شامل لایه کارخانجات استان های زیر است. این محصول یک زئودیتابیس است که لایه های GIS یا feature class نقطه ای کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و تولیدی و همچنین موقعیت شهرک های صنعتی شهرستان های مختلف را در بردارد. این لایه موقعیت مکانی کارخانه ها و کارگاه های صنعتی استان های شمالی کشور را در قابل یک ژئودیتابیس عرضه کرده است.

استان آذربایجان غربی
آذربایجان شرقی
گیلان
کردستان
اردبیل
زنجان


تصمیمات مربوط به انتخاب محل کارخانه تولیدی تأثیر قابل توجهی بر رقابت پذیری، بقا و سهم بازار شرکت دارد. انتخاب محل مناسب کارخانه تولیدی با به حداقل رساندن هزینه های عملیات و تاسیسات و حداکثر استفاده از منابع و قابلیت های موجود، کمک قابل توجهی به دستیابی به اهداف شرکت می کند. مطالعات مکانیابی یا انتخاب بهترین مکان کارخانه تولید یک تصمیم ساده نیست. بلکه ماهیت بسیار پیچیده ای دارد زیرا شرکت ها باید حجم زیادی از داده ها را با در نظر گرفتن معیارهای محسوس و ناملموس به طور موثر ارزیابی کنند تا مکان های جایگزین را ارزیابی کنند. علاوه بر این، تأثیر برخی از این معیارها بر تولید شرکت ممکن است مثبت باشد، در حالی که تأثیر برخی دیگر ممکن است منفی باشد. بنابراین، انتخاب محل کارخانه تولیدی مدت‌هاست که به عنوان یک مشکل تصمیم‌گیری پیچیده، بلندمدت و چند معیاره (MCDM) در نظر گرفته شده است. بهبود دانش جغرافیایی در مطالعات مکانیابی کارخانجات و شهرک های صنعتی با استفاده از برنامه های GIS می تواند به توسعه اقتصادی کشور ایران کمک شایان توجهی نماید.