تصویر محصول نقشه استان های غربی ایران- محصول فوری آموز

ژئودیتابیس GIS کارخانه های استان های غربی

این محصول شامل لایه GIS کارخانجات استان های غربی زیر است. این محصول یک ژئودیتابیس GIS کارخانه های استان های غربی است.

دانلوود این زئودیتابیس است که لایه های GIS یا feature class نقطه ای کارخانه ها و کارگاه های صنعتی و تولیدی و همچنین موقعیت شهرک های صنعتی شهرستان های مختلف را در بردارد.

همدان
ایلام
کرمانشاه
خوزستان
لرستان
مرکزی