نوشته‌ها

شناسایی توزیع مکانی و زمانی آلودگی هوای شهر تهران در ارتباط به وضعیت بیماران در بلوک های شهری براساس آمارهای کلینیکی
شناسایی توزیع مکانی و زمانی آلودگی هوای شهر تهران در ارتباط به وضعیت بیماران در بلوک های شهری براساس آمارهای کلینیکی

داده آموزشی

/
دانلود لایه های لازم برای آموزش دانلود لایه های کشور : برای دانلود کلی…