خطوط انتقال برق شهر تهران دکل های برق و موقعیت کابل کشی های برق تهران کدام مناطق و کدام ساختمان ها در نزدیکی دکل ها و کابل کشی های برق فشار قوی قرار دارند.

خطوط انتقال نیرو برق تهران


این محصول یک نقشه گوگل ارث است که تمامی خطوط انتقال نیروی تهران و محق قرار گیری خطوط انتقال برق تهران را نشان می دهد. این نقشه نشان دهنده خطوط فیبر نوری و خطوط برق 132 کیلووات، 250 و 400 کیلووات کل استان تهران و مناطق بیست و دو گانه شهر تهران است.

خطوط انتقال برق شهر تهران دکل های برق و موقعیت کابل کشی های برق تهران. کدام مناطق و کدام ساختمان ها در نزدیکی دکل ها و کابل کشی های برق فشار قوی قرار دارند؟


دانلود فوری foriamooz
لوگوی دانلود فوری از فوری آموز foriamooz easy Download