خطوط انتقال برق شهر تهران دکل های برق و موقعیت کابل کشی های برق تهران کدام مناطق و کدام ساختمان ها در نزدیکی دکل ها و کابل کشی های برق فشار قوی قرار دارند.

خطوط انتقال نیرو برق تهران


این محصول یک نقشه گوگل ارث است که تمامی خطوط انتقال نیروی تهران و محق قرار گیری خطوط انتقال برق تهران را نشان می دهد. این نقشه نشان دهنده خطوط فیبر نوری و خطوط برق 132 کیلووات، 250 و 400 کیلووات کل استان تهران و مناطق بیست و دو گانه شهر تهران است.

خطوط انتقال برق شهر تهران دکل های برق و موقعیت کابل کشی های برق تهران. کدام مناطق و کدام ساختمان ها در نزدیکی دکل ها و کابل کشی های برق فشار قوی قرار دارند؟


دانلود فوری foriamooz
لوگوی دانلود فوری از فوری آموز foriamooz easy Download


افرادی که نقشه خطوط انتقال نیروی تهران را خریداری کردند، همچنین نقشه کاربری های شهری مناطق تهران را نیز خریدند. دریافت نقشه کاربری های شهری