تصویر محصول اطلاعات جمعیتی و تعداد مساکن هر کدام از محله های مناطق شهر ماهشهر

دانلود اطلاعات جمعیتی بندر ماهشهر بصورت فایل گوگل ارث


اطلاعات جمعیتی یکی از منابع مهم تصمیم گیری مدیران بخش های دولتی و خصوصی است. این اطلاعات در زمینه های راه اندازی کسب و کار و پیشبرد برنامه های توسعه می تواند نقش مهمی در بهبود فرایند تصمیم گیری ایفا نماید.

این محصول در قابل فایل گوگل ارث اطلاعات جمعیتی شهر بندر ماهشهر را ارایه می کند. این لایه اطلاعاتی شامل داده های زیر است.

تعداد کل جمعیت محله های بند ماشهر

تعداد جمعیت مرد محله های بند ماشهر

تعداد جمعیت زن محله های بند ماشهر

تعداد خانوار های محله های بند ماشهر

تعداد کل مسکن های موجود محله های بند ماشهر

تعداد کل جمعیت شاغل محله های بند ماشهر

تراکم جمعیت و مساحت و طول هر کدام از محله ها

در برنامه Google Earth شما تنها با کلیلک بر روی هر محله که عکس های زیر آن قابل مشاهده است می توانید این اطلاعات را مشاهده نمایید.