تصویر محصول خطر سیل و پهنه بندی سیلاب استان تهران

مکان های مستعد خطر سیل استان تهران در گوگل ارضمخاطره سیل از جمله مخاطرات طبیعی است که تحت تاثیر خصوصیات زمین شناسی، ویژگی های حوضه های آبریز، خصوصیات اقلیمی و میزان و مدت بارندگی ها، شرایط پوشش گیاهی بالادست رودخانه های اصلی و فرعی و همچنین نفوذپذیری سازندهای حوضه های ابخیز بستگی دارد. شهر تهران و استان تهران در طول سال های اخیر به کرات با فاجعه سیلاب مواجه بوده و خسارات جانی و مالی قابل توجهی را در نتیجه سرریز شدن رواناب ها در محیط های شهری و سکونتگاه های انسانی متحمل شده است. سیلاب های اتفاق افتاده در تهران موجب تخریب خانه ها و سازه های اطراف جریم رودخانه ها شده است و همچنان این خطر سکونتگاه های اطراف رودخانه ها را با خطرات آب گرفتگی و به زیرآب رفتن خانه های ساکنان محلی تهدید می کند. لذا دانستن موقعیت مکانی پهنه های مستعد سیل در استان تهران در محیط گوگل ارث می تواند به تمام کاربران متخصص و غیر متخصص در این زمینه دید مناسبی جهت تصمیم گیری بهتر در زمینه سرمایه گذاری های ساختمانی و یا توسعه فعالیت های صنعتی بدهد.

نقشه موقعیت مکانی لکه ها و پهنه های با استعداد سیل گیری و خطر سیلاب در استان تهران بصورت فایل KML را با زدن دکه خرید دانلود کنید.

مخاطره سیل